#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej dpssopot.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

ul. Adama Mickiewicza 49

81-866 Sopot

Telefon:

+48 58 551 23 18

+48 58 718 23 12

Telefon komórkowy:

+48 797 872 111

Email:

 dps@dpssopot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre treści zostały opublikowane na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Sopocie w formatach JPG i PDF, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Filmy opublikowane na stronie internetowej nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego lub posiadają niepoprawnie sporządzony tekst alternatywny

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

Strony internetowe Domu Pomocy Społecznej w Sopocie posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia i zmniejszenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • skala szarości,
 • możliwość zamiany tekstu na komunikat głosowy.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

klawisz CTRL  oraz klawisze: + , – i klawisz 0

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-03;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej dps@dpssopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 551 23 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dzienny Dom Pobytu mieści się na terenie Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy DDP korzystają z pomieszczeń DPS.

 1. Wejście główne

Otoczenie Domu Pomocy Społecznej nie ma barier architektonicznych. Wejście główne do budynku zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych; płaska powierzchnia,  szerokie drzwi.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe w zróżnicowanej kolorystyce wyposażone w poręcze, z szerokimi schodami.  Stopnie schodów wykończone są wyczuwalną zmienioną fakturą kafli. Na pierwszym i ostatnim stopniu jest naklejona taśma w kontrastowych kolorach.  Korytarze zapewniające swobodne przemieszczanie się dla osób niepełnosprawnych; szerokie, wyposażone w poręcze po obu stronach, zróżnicowana kolorystyka na każdym piętrze.

Drzwi pomiędzy korytarzami oraz drzwi do klatek schodowych posiadają oznaczenie w formie dwóch żółtych pasów z taśm ostrzegawczych.

W budynku znajdują się dwie windy osobowe zapewniające komfort przemieszczania się osobom na wózku inwalidzkim oraz z innym sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym. Windy z szerokim wejściem, ze spowolnionym tempem zamykania się drzwi, wyposażone w system głośnomówiący, informujący o miejscu, w którym się znajdujemy oraz możliwością kontaktu z portiernią.

 1. Opis dostosowań

Informacje zamieszczane na tablicach są w druku powiększonym – dla osób słabowidzących oraz powieszone na dwóch wysokościach: dla stojących i siedzących na wózkach inwalidzkich.

Na terenie budynku są trzy ogólnodostępne toalety dla niepełnosprawnych, wyposażone  w poręcze, obniżone sanitariaty i obniżone włączniki świateł oraz system przyzywowy, oznaczone odpowiednimi piktogramami.

Świetlice i stołówka wyposażone są w stoły przystosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Pokoje zapewniają odpowiednią przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, wyposażone są w stoliki przyłóżkowe, system przyzywowy oraz łazienkę wyposażoną w poręcze, krzesełko kąpielowe, z czujnikiem samozapalającym światło i system przyzywowy.

Drzwi w do pomieszczeń mieszkalnych są szerokie, ponumerowane, oznakowane tabliczkami.

Drzwi do pomieszczeń biurowych są ponumerowane, oznakowane tabliczkami.

Drzwi do pomieszczeń technicznych są ponumerowane, oznakowane tabliczkami  i odpowiednimi piktogramami.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa oznaczone bezpłatne miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym.

 1. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zapewniamy swobodne wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie jest na etapie nawiązywania współpracy z tłumaczem języka migowego pracującego w gminie.