#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Opieka pielęgniarska

Do zadań pielęgniarki należy:

 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w przyjęciu nowych mieszkańców,
 • ustalenie rozpoznania pielęgnacyjnego oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • wykonywanie w należyty sposób i we właściwym czasie zleceń lekarskich oraz potwierdzenie ich wykonania w przeznaczonej do tego dokumentacji
 • wykonywanie zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego,
 • przygotowanie mieszkańca do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
 • pobieranie materiału do badania analitycznego,
 • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańca( stan somatyczny i psychiczny),
 • pomiar  temperatury ciała, tętna, ciśnienia,
 • systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • stałe uczestnictwo we wszystkich formach aktywności mieszkańców zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Domu,
 • ustalanie z  członkami Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego planu terapii
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DPS,celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,
 • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,
 • pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,
 • aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu wsparcia i pomocy mieszkańcowi.